Razlaga
Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj

Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2008 Blanka Šparovec pod mentorstvom prof. dr. Ane Kučan izdelala diplomsko nalogo Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj. Delo je dostopno na spletni strani fakultete.

Diplomsko delo obravnava prostorske potenciale za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj. Temeljna izhodišča so bila preverjena splošno preko različnih virov literature in konkretno določena na podlagi treh vidikov:

  • strukturno-morfološki,
  • socialno-funkcionalni ter
  • ekološki vidik.

Prvi obsega naravne značilnosti Kranja, t.j. stik mesta s krajino in vodo ter lego in podobo mesta. Preko drugega so predstavljene potencialne površine za parkovne in rekreacijske namene. Medtem ko ekološki vidik izpostavlja ohranjanje narave in naravnih kakovosti. Predstavljeni prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema v Kranju temeljijo na obstoječih prostorskih aktih mestne občine Kranj, katere se dopolni s potencialnimi novimi površinami z novo namembnostjo in vsebino. Kar se tiče vsebine, strukture, razporeditve in količine zelenih površin in odprtega prostora mesta pa so poglavitni predlogi koncepta: linijska ureditev parka vzdolž kanjona Kokre s pobočjem Ovčan; oblikovna ureditev odprtih prostorov in zelenih površin fakultete, srednjih in osnovnih šol, vrtcev, doma za starejše občane, območja opuščenih industrijskih con, območja ob kulturnih domovih in javnih ustanovah in lokalnih središčih; ureditev in vzpostavitev novih športno-rekreacijskih parkov, poljavnih zelenih površin in parkovnih ureditev znotraj in ob stanovanjskih območij; vzpostavitev ambientalno prijetnih in varnih kolesarskih in pešpoti, ureditev gozdnih površin kot parkovni gozd; ureditev območij za vrtičke in določitev območij, ki se urejajo in varujejo z režimi zelenega sistema.

Delo v sklepu predlaga naslednje.

Pri vzpostavljanju zelenega sistema mesta pa bi bilo v fazi priprave novega OPN potrebno ponovno preveriti tudi realizacijo v obstoječem planu predvidenih posegov. Poudarek je predvsem na izgradnji severne mestne obvoznice kot vzporednice avtocestnemu koridorju. Potek trase bi pomenil veliko oviro v dostopu do severnega rekreacijskega zaledja in zmanjšal kvaliteto pobočja Ovčan, ki je bil v sklopu naloge, skupaj s sotesko Kokre, predlagan kot mestni park. Pomenila bi tudi veliko oviro za gibanje živali, saj je prehod zaradi fizične nevarnosti oz. preširoke čistine tvegan.

Blanka Šparovec

Je to upoštevano v novem OPN?

Vir:
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_sparovec_blanka.pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja